ကြားကာလ အကြံပေးလုပ်ကိုင်သူများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း အထောက်အထားလက်မှတ်များအား သက်တမ်းတိုးနိုင်ကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း

   ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အပိုဒ် ၁၇ (က) အရ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရန်လျောက်ထားတင်ပြလာသည့် ပုဂ္ဂိုလ် (၂၅၇) ဦး နှင့် အဖွဲ့ အစည်း (၇၂) ဖွဲ့တို့အား သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကြားကာလ အကြံပေးလုပ်ကိုင်သူမှတ်ပုံတင်ခြင်း အထောက်အထား လက်မှတ်များကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးဖြစ်သော ကြားကာလ အကြံပေး လုပ်ကိုင်သူများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း အထောက်အထားလက်မှတ်များအား သက်တမ်းတိုးနိုင်ကြောင်း အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို www.ecd.gov.mm  website ၏ မူဝါဒနှင့်ဥပ​​​​ဒေများ Link အောက်တွင်  pdf ဖိုင်များကို Download လုပ်ယူ၍ ကြည့်ရူနိုင်ပါသည်။