ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနောက်ဆက်တွဲ “က”တွင် အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား ဖြည့်စွက်သတ်မှတ်သည့်အမိန့်ကြော်ငြာစာ

     အမျိုးသားအဆင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ဗဟို ကော်မတီအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း နောက်ဆက်တွဲ “က”တွင် အဆောက်အအုံတည်​ဆောက်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား ထပ်မံဖြည့်စွက်သတ်မှတ်ရန်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ၏ သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အညီ ဖြည့်စွက်သတ်မှတ်ထားသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဌာန၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၆၄/၂၀၁၉ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်ပါ၍ အဆိုပါအမိန့်ကြော်ငြာစာအား သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ပါရန် ကြော်ငြာအပ်ပါသည်။

www.ecd.gov.mm  website ၏ မူဝါဒနှင့်ဥပ​​​​ဒေများ Link အောက်တွင်  pdf ဖိုင်ကို Download လုပ်ယူ၍ ကြည့်ရူနိုင်ပါသည်။