ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၁ နှင့် နည်းဥပဒေ ၆၂ အရ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ရယူရမည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသတ်မှတ်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

    ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း (Environmental Impact Assessment Procedure) ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အဆိုပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနောက်ဆက်တွဲ (က) တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ၁၄၁ မျိုးအပြင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ၂၀ ရက် နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂၆၄/၂၀၁၉ ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်း ၁၆ မျိုး စုစုပေါင်း လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ၁၅၇ မျိုး ဖော်ပြပါသည်။ အဆိုပါ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်စေရေးနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုရရှိစေရေးတို့အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာ၊ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ပါ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် ကတိကဝတ် ပြုထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်မှု ရှိ/ မရှိ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနိုင်ရေးနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုမရှိသည့် ကိစ္စရပ်များ ကိုကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၁၊  နည်းဥပဒေ ၆၂ အရ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် ရယူရမည့်လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ သတ်မှတ်နိုင်ရေးညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို  ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ပါ သည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း နောက်ဆက်တွဲ (က) ပါ လုပ်ငန်း ၁၅၇ မျိုးကိုအခြေခံ၍ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် ရယူရန်လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းအမျိုး အစားများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လည်းကောင်း၊ ကြိုတင် ခွင့်ပြုချက်တွင်ပါရှိရမည့်စည်းကမ်းများ သတ်မှတ် ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လည်းကောင်း အကြံပြုဆွေးနွေးကြပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ ဌာနဆိုင်ရာများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ အပါအဝင် စုစုပေါင်း ၅၀ ဦးခန့်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။