ဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း

   ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန အကြံပေးအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေသော Junko Nishikawa (Ms)နှင့် တာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်ရန် ပူးတွဲပါ အရည်အချင်းနှင့်ကိုက်ညီသူများသည် Junko.monrec@gmail.com သို့ လျောက်လွှာ များပို့ လျောက်ထားနိုင်သည်။