ဦးစားပေးကဏ္ဍ(၉)မျိုးအပေါ် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်တင်ပြရန်