ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာပညာပေးစာအုပ်(ဝန်ထမ်းလက်စွဲ) အား ရယူလိုပါက ရုံးအမှတ်(၅၃)၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်သို့ဖြစ်စေ၊ admin.ecd@moecaf.gov.mm သို့ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်ရယူနိုင်ပါသည်။