အခမ်းအနားများ/ ဆွေးနွေးပွဲများ/ မိန့်ခွန်းများ

ပဉ္စမအကြိမ် အစိမ်းရောင်စီးပွားရေး အစိမ်းရောင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖိုရမ် ကျင်းပခြင်း

အဓိကအချက်များ အကျဉ်းချုပ်(Summary Highlights)

  အစိမ်းရောင်စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု...

First and foremost,  I wish you  all  physical and  mental wellbeing.  I would  like  to welcome you all to  today’s significant ...

သတင်းများ

,

  “ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ အခြေခံပညာကျောင်းများ၊ လုပ်ငန်းရှင်မ...

,

   “ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ အခြေခံပညာကျောင်းများ၊ လုပ်ငန်...

,

   “ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ အခြေခံပညာကျောင်းများ၊ လုပ်ငန်...

,

   “ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ အခြေခံပညာကျောင်းများ၊ လုပ်ငန်...