မူဝါဒဆိုင်ရာများ

   သတ္တုကဏ္ဍဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းလမ်းညွှန်ချက်များ (အပြီးသတ်မူကြမ်း)အပေါ် သဘောထားမှတ်ချက်ပေးရန်ရှိပါက ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ အောက်ဖော်ပြပါ email များသို့ အကြံပြုပေးပို့နိုင်ပါသည်-

  1. ...

        ပတ်ဝန်းကျင်ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ရေ၊ မြေ၊ သစ်တော၊ ဓာတ်သတ္တု၊ အဏ္ဏဝါသယံဇာတနှင့် အခြား သဘာဝသယံဇာတပစ္စည်းများကို ထုတ်ယူသုံးစွဲရာတွင် သင့်လျော်ကောင်းမွန်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ မူဝါဒများကို ချမှတ်ပေး နိုင်ရန်အတွက် ...

၁။        သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် စံချိန်စံညွှန်း သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ တိကျတိုင်းတာမှု နည်းဥပဒေများ ပြဌာန်းရေးနှင့် နည်းပညာ ဆပ်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းရေး ကြိုတင်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး၏ဆုံးဖြတ်ချက်အရ နည်းပညာ ဆပ်ကော်မတီ (၁၉)ခုကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၂။  ...

Pages