အတည်ပြုပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာများ၏ အတည်ပြုကြောင်းစာ များကို အများပြည်သူသိရှိနိုင်ရန်အတွက် ကြေညာခြင်း

   ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့လာသောအတည်ပြုပြီးဖြစ်သည့် ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအစီအရင်ခံစာများကို  ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း အပိုဒ် ၄၁ (ဂ) အရလည်းကောင်း၊ အတည်ပြုပြီးဖြစ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်များကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အပိုဒ် ၈၀ (ဂ) အရလည်းကောင်း  အများပြည်သူသိရှိရန် ထုတ်ပြန်ကြေငြာရမည်ဖြစ်ရာ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အတည်ပြု ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်သည့် အောက်ပါ ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအစီအရင်ခံစာများ၏ အတည်ပြု ကြောင်းစာများ ကို အများပြည်သူသိရှိနိုင်ရန်အတွက် ကြောညာအပ်ပါသည်။

 ()   ရွှေစင်မိုးကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ရွှေသတ္တုတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း အစီအရင်ခံစာ (စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟုမ္မလင်း မြို့နယ်၊မိုင်းကိုင်းကျေးရွာအုပ်စု SHML-710)

()    ရွှေသံဓနံကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ရွှေသတ္တုတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း အစီအရင်ခံစာ (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သပိတ် ကျင်းမြို့နယ်၊ဆန်ပို့တောင်ဒေသ၊)

()    ရွှေသံဓနံကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ရွှေသတ္တုတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း အစီအရင်ခံစာ (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သပိတ် ကျင်းမြို့နယ်၊TPK-142)

()    တံချူရှင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ရွှေသတ္တုတူးဖော် ထုတ်လုပ် ခြင်းအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်၊ နားနန့်ထွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊SBM-316)

()    သီရိရွှေမြင့်မိုရ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ရွှေသတ္တုတူးဖော် ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း အစီအရင်ခံစာ (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စဉ်းကူးမြို့နယ်)

www.ecd.gov.mm  website ၏ မူဝါဒနှင့်ဥပ​​​​ဒေများ Link အောက်တွင် zip pdf ဖိုင်များကို Download လုပ်ယူ၍ ကြည့်ရူနိုင်ပါသည်။